محصولات موجود در گروه سایر صنایع


تعمیرگاه ها دیگر نیاز به حفر چاله سرویس در کف جایگاه هایشان ندارند ...
مشاهده
این دستگاه مورد  نیاز در مواردی که منطقه درگیر سیل یا زمین لرزه یا هرگونه عوامل طبیعی که باعث خسا...
مشاهده
در صنایع پلاستیک یک مرحله قبل از آسیاب کردن مواد ضایعاتی قابل استفاده بوده که با این دستگاه میتوا...
مشاهده