سیستم غبار گیر


این سیستم در کارخانجات تولیدی که دارای ضایعات از نوع غبار را دارند قابل استفاده میباشد قدرت مکش و تعداد کیسه های جمع کننده غبار متناسب با تراکم ذرات غبار و نوع ذرات آلوده کننده در محیط دارد .
در مراکز تولیدی که غبارهای ایجاد شده مجداد قابل استفاده میباشد ( کارخانجات کاشی و سرامیک – کارخانجات خوراک دام و طیور ) از این دستگاه به دو روش جمع آوردی با سیستم مرطوب ویا سیستم خشک بهره برداری میشود .