جک اتومبیل 


تعمیرگاه ها دیگر نیاز به حفر چاله سرویس در کف جایگاه هایشان ندارند 
حفره چاله سرویس ها باعث سقوط افراد و نیز جمع شدن زباله در ان محل خواهد شد 
این جک دارای سه عدد بازو و یک شاسی بسیار قوی که با استفاده از چهار عدد جک در جای خود ثابت میگردد 
حرکت و ارتفاع گرفتن بازوها با استفاده از جک های روغنی است که در سیستم تعبیه شده این سیستم دارای حفاظ ایمنی است که در هنگام کار بازوها را قفل میکند 
ارتفاع جک ها قابل تنظیم میباشد