سیلو


سازنده انواع سیلوهای ذخیره مواد بدونه استفاده از کشش و فاقد هرگونه تنش بصورت استوانه ای یا مکعبی چسبیده به هم آنهم بصورت مفصلی جهت سهولت در حمل و تخلیه مواد